• Magiczny Dywan w programie
  Aktywna Tablica!

  Zdobądź z nami dofinansowanie z MEN!

Odkryj

Aktywna Tablica


Program Aktywna Tablica to rządowy projekt, na lata 2017-2019, umożliwiający na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje on szkoły podstawowe, które mogą nabyć tablice interaktywne, projektory multimedialne, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W punkcie dotyczącym projektorów program umożliwia nabycie Magicznego Dywanu.

  O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Czas do złożenia wniosku o dotację do organu prowadzącego:

 

W roku 2019 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

Całkowita wartość zadania dla szkoły może wynieść maksymalnie 17,5 tys. zł brutto.

 

Finasowanie z budżetu państwa 80%

    Wkład własny organu prowadzącego 20%


Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Wsparcie finansowe MEN 14 tys. zł + wkład własny organu prowadzącego 3,5 tys. zł.

Kto może się ubiegać o środki?

  O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

O programie

19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W punkcie dotyczącym projektorów program umożliwia nabycie Magicznego Dywanu.


Finansowanie

W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę, będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).
80% ze środków budżetu państwa  20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 2. sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Propozycje zestawów

 

Proponowane zestawy:

 • All
 • Do 14000 zł
 • Do 17500 zł
 • Magiczny Dywan
 • Monitor interaktywny
 • Tablica interaktywna

Wymagania programu Aktywna Tablica i które spełnia nasza oferta

ptaszek_01 deklaracja CE
ptaszek_01 certyfikat ISO 9001 dla producenta
ptaszek_01 sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż 
1 szt. sprzętu danego rodzaju
ptaszek_01 komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy
ptaszek_01 sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
ptaszek_01 niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
ptaszek_01 gwarancja minimum 2 lata

Dostawcy urządzeń i oprogramowania są zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia zakupionych urządzeń, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń.

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach. 
Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz liczbę pomocy dydaktycznych. W związku z powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

Ważne terminy

 


15_04_19

15.04.2019 – termin złożenia wniosków przez szkoły do organów prowadzących

30_04_19

30.04.2019 – termin przekazania wypełnionych wniosków do wojewodów

 


15_05_19

15.05.2019 – termin kwalifikacji wniosków przez wojewodów

30_06_19

30.06.2019 – przekazanie wsparcia finansowego organom prowadzącym

 


31_12_19

31.12.2019 – wykorzystanie wsparcia finansowego

15_01_20

15.01.2020 – rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych

O nas


Doradztwo IT


Szkolenia


Sprzedaż


Wdrożenia


Podoba Ci się to co robimy?!
Zadzwoń 882 153 465

Działania

27Lat doświadczeń
7218Wdrożeń
3Dni czas dostawy
32Obecność w krajach
12Aktualnych autoryzacji

Autoryzacje

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client7
Client8
Client9
Client10
Client11
Client12